Jaarverslag 2019

Jaarrekening 2019

Toelichting bij de jaarrekening van 2019

Secretarieel jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag/Verslag uitgeoefende activiteiten 2018 Het bestuur heeft in het verslagjaar vergaderd op 19 februari, 22 mei en 12 november 2018. Mevrouw IJedema is herbenoemd als bestuurslid. De heer Haandrikman wordt als directeur van OSG Singelland opgevolgd door mevrouw E. van’t Wout en zij zal ook de functie van bestuurslid van het Rauwerda Westra Fonds overnemen. De formele benoeming en overdracht zal in 2019 plaatsvinden en dan zal ook bekend zijn of er een wijziging komt in de vertegenwoordiging van de gemeente in het bestuur. Via de provincie Fryslân is gevraagd of de informatie van het Rauwerda Westra Fonds mag worden geplaatst op de website van RUG Campus Fryslân. Hier is mee ingestemd. Op 12 november 2018 is het verwerkingsregister / privacybeleid van de stichting op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vastgesteld. Het aanvraagformulier is hierop aangepast.

Voor de toekenningsronde 2018/2019 zijn 9 aanvragen om een toelage ontvangen. Aan zeven studenten is een toelage toegekend en uitbetaald. Twee aanvragen zijn afgewezen.

Het is sinds 1/1/2014 verplicht om als ANBI instelling jaarverslagen te vermelden op de website. Hieronder vindt u de financiële jaarverslagen van afgelopen jaren:

Jaarrekening 2018

Toelichting bij de jaarrekening van 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag/Verslag uitgeoefende activiteiten 2017 Het bestuur heeft vergaderd op 13 februari, 20 maart, 22 mei en 13 november 2017. Naast de gebruikelijke onderwerpen is onder meer een besluit genomen over de afspraken/ werkwijze met betrekking tot de secretarële ondersteuning per 1 februari 2017 (tot die datum was er ambtelijke ondersteuning vanuit de gemeente, na die datum is er ondersteuning op vrijwillige basis, met afspraken over vervanging ter waarborging van de continuïteit). Het huishoudelijk reglement is op twee punten gewijzigd: a) in verband met de vervanging van de Wet Werk en Bijstand door de Participatiewet (artikel 6); b) de bepaling over het maximaal aantal zittingtermijnen van bestuursleden is vervallen (artikel 1).

Er zijn in dit jaar 12 aanvragen om een toelage ingediend. Twee aanvragen zijn afgewezen, aan tien studenten is een toelage toegekend (en daadwerkelijk uitgekeerd).

Jaarrekening 2017

Toelichting bij de jaarrekening van 2017

Jaarverslag 2016

Jaarrekening 2016

Toelichting bij de jaarrekening van 2016

Jaarverslag 2015

Jaarrekening 2015

Toelichting jaarrekening 2015

Jaarverslag 2014

Jaarrekening 2014

Toelichting bij de jaarrekening van 2014

Jaarverslag 2013

Jaarrekening 2013

Toelichting bij de Jaarrekening van 2013

Archief:

Financieel jaarverslag 2012

Financieel jaarverslag 2011

Financieel jaarverslag 2011