Ontstaansgeschiedenis De Stichting Rauwerda-Westra Fonds is in het leven geroepen bij testament van de heer Pieter Edzo Rauwerda, overleden te Groningen op 29 maart 2009. In dit testament is de stichting tot enige erfgenaam benoemd en is de wens uitgesproken, dat het college burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel de bestuursleden van de stichting benoemt. De gemeente is geen erfgenaam en heeft verder geen taken toebedeeld gekregen. Met instemming van de gemeenteraad heeft het college van B&W besloten medewerking te verlenen en is er een bestuur samengesteld. Vervolgens heeft dit bestuur op 25 januari 2010 bij notariële akte de statuten van de Stichting Rauwerda-Westra Fonds vast laten leggen. 

Doelstelling De stichting heeft tot doel het verlenen van toelagen uit (de opbrengst van) het kapitaal van de stichting aan begaafde, doch minvermogende jongeren, die de Friese taal spreken, bij voorkeur uit de gemeente Tytsjerksteradiel of naaste omgeving, teneinde hen in de gelegenheid te stellen te studeren. De stichting tracht dit doel te bereiken door het onplooien, stimuleren en coördineren van activiteiten die het doel kunnen bevorderen en/of door samenwerking met instellingen en organisaties, die op soortgelijk gebied als dat van de stichting werkzaam zijn. Het bestuur bepaalt wie voor een toelage in aanmerking komen, hoe groot de toelage zal zijn en hoe lang een toelage wordt verstrekt. De stichting dient het algemeen belang en beoogt niet het maken van winst. 

Beloningsbeleid In de statuten is vastgelegd dat de bestuursleden van de stichting geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de in de uitoefening van de functie gemaakte kosten. 

Huishoudelijk reglement (beleidsplan) Het bestuur heeft overeenkomstig de bepaling in de statuten gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een huishoudelijk reglement vast te stellen. Dit reglement is voor het eerst vastgesteld op 11 oktober 2010 en sindsdien al een aantal keren aangevuld/gewijzigd. In het reglement wordt onder meer nader omschreven wat de definitie van ‘jongeren’ is en wat het begrip ‘minvermogend’ inhoudt c.q. hoe de toetsing daarvan plaatsvindt. Tevens is vastgelegd wat de maximale omvang van een jaarlijkse toelage kan zijn en hoe vaak die kan worden verstrekt. Ook worden de procedure en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een toelage beschreven. De meest recente versie van het huishoudelijk reglement is te vinden op de website van het Rauwerda Westra Fonds onder de knop ‘aanvragen’ ( http://rauwerdawestrafonds.nl/voorwaarden/

Verwerkingsregister / Privacybeleid (op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming) Het bestuur heeft op 12 november 2018 het verwerkingsregister / privacybeleid van de stichting op grond van de AVG vastgesteld. Het aanvraagformulier is hierop aangepast. Ook het privacybeleid is gepubliceerd op de website van het Rauwerda Westra Fonds.